مطالعات و طراحی هدایت ترافیک حین اجرا عارضه سنجی ترافیکی و سیویل پروژه سبزه میدان زنجان

مطالعات و طراحی هدایت ترافیک حین اجرا عارضه سنجی ترافیکی و سیویل پروژه سبزه میدان زنجان
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: زنجان
  • کارفرما: شهرداری زنجان
  • تاریخ شروع: 1395/05/24
  • تاریخ پایان:1395/10/24