مطالعه تشخیصی و ارائه طرح ارتقای ایمنی نقاط پر تصادف و دارای تصادف راه های برون شهری استان خراسان رضوی

مطالعه تشخیصی و ارائه طرح ارتقای ایمنی نقاط پر تصادف و دارای تصادف راه های برون شهری استان خراسان رضوی
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: مشهد
  • کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • تاریخ شروع: 1395/12/16
  • تاریخ پایان:1396/07/16