مطالعه و شبیه‌سازی ترافیکی پارکینگ‌های پروژه مروارید غرب

مطالعه و شبیه‌سازی ترافیکی پارکینگ‌های پروژه مروارید غرب
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: دفتر نمایندگی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران
  • تاریخ شروع: 1397/11/10
  • تاریخ پایان:1398/01/10