مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل همگانی و ساماندهی هسته مرکزی شهر اردبیل و طراحی محورهای پیشنهادی به عنوان مسیر پیاده راه و پیاده مدار

مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل همگانی و ساماندهی هسته مرکزی شهر اردبیل و طراحی محورهای پیشنهادی به عنوان مسیر پیاده راه و پیاده مدار
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: اردبیل
  • کارفرما: شهرداری اردبیل
  • تاریخ شروع: 1396/04/02
  • تاریخ پایان: