ممیزی ایمنی بزرگراه‌های در سطح منطقه 1 شهرداری تهران

ممیزی ایمنی بزرگراه‌های در سطح منطقه 1 شهرداری تهران
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شهرداری منطقه 1
  • تاریخ شروع: 1397/12/12
  • تاریخ پایان:1398/07/12