نظارت بر عملکرد خانه ویژه دوچرخه در سطح بوستانها و مراکز گردشگری و تفریحی شهر تهران

نظارت بر عملکرد خانه ویژه دوچرخه در سطح بوستانها و مراکز گردشگری و تفریحی شهر تهران
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1396/06/26
  • تاریخ پایان:1397/06/26