نظارت بر عملکرد مجری و پیمانکاران بهره برداری و نگهداری خانه ها و رک های هوشمند دوچرخه

نظارت بر عملکرد مجری و پیمانکاران بهره برداری و نگهداری خانه ها و رک های هوشمند دوچرخه
  • گروه پروژه: حمل و نقل غیر موتوری
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/11/25
  • تاریخ پایان: