نظارت و هماهنگی جهت تدوین کلیات طرح جامع دوچرخه تهران

نظارت و هماهنگی جهت تدوین کلیات طرح جامع دوچرخه تهران
  • گروه پروژه: حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت کنترل کیفیت هوا
  • تاریخ شروع: 1396/01/21
  • تاریخ پایان:1396/05/21