ساماندهی حمل و نقل عمومی در کلانشهر کرج

ساماندهی حمل و نقل عمومی در کلانشهر کرج
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرج
  • کارفرما: شهرداری کرج
  • تاریخ شروع: 1393/10/07
  • تاریخ پایان:1394/11/30