مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک آزادشهر

مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک آزادشهر
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: آزادشهر
  • کارفرما: شهرداری آزاد شهر
  • تاریخ شروع: 1385/10/14
  • تاریخ پایان:1386/08/14