امکانسنجی یکپارچه سازی سامانه های حمل و نقل درون و برون شهری

 امکانسنجی یکپارچه سازی سامانه های حمل و نقل درون و برون شهری
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1394/11/13
  • تاریخ پایان:1396/02/13