مطالعات پیاده سازی و پیشبرد نقشه راه توسعه دوچرخه سواری در کلان شهر تهران مطالعات پیاده سازی و پیشبرد نقشه راه توسعه دوچرخه سواری در کلان شهر تهران

 مطالعات پیاده سازی و پیشبرد نقشه راه توسعه دوچرخه سواری در کلان شهر تهران  مطالعات پیاده سازی و پیشبرد نقشه راه توسعه دوچرخه سواری در کلان شهر تهران
  • گروه پروژه: حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1396/10/11
  • تاریخ پایان:1398/10/11