ممیزی ایمنی علائم عمودی راههای شریانی کرمانشاه

 ممیزی ایمنی علائم عمودی راههای شریانی کرمانشاه
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرمانشاه
  • کارفرما: اداره کل اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه
  • تاریخ شروع: 1395/01/23
  • تاریخ پایان:1396/01/23