حمل و نقل همگانی

حمل و نقل همگانی
- طراحی سیستم‌های یکپارچه حمل و نقل همگانی
- امکان‌سنجی طرح‌های حمل و نقل همگانی (اتوبوس، تاکسی، ریلی)
- طراحی شبکه اتوبوس‌ تندرو (BRT)
- امکان‌سنجی و طراحی سیستم‌های حمل و نقل ریلی
- ساماندهی و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های حمل و نقل همگانی موجود