حمل و نقل همگانی

حمل و نقل همگانی

حمل و نقل همگانی


طراحی سیستم‌های یکپارچه حمل و نقل همگانی
امکان‌سنجی طرح‌های حمل و نقل همگانی (اتوبوس، تاکسی، ریلی)
طراحی شبکه اتوبوس‌ تندرو (BRT)
امکان‌سنجی و طراحی سیستم‌های حمل و نقل ریلی
ساماندهی و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های حمل و نقل همگانی موجود