حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)

حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
- مطالعات و طراحی شبکه و مسیرهای دوچرخه
- تدوین برنامه جامع توسعه دوچرخه سواری
- طراحی فاز صفر، یک و دو مسیرهای ویژه دوچرخه
- مکانیابی و طراحی تسهیلات مرتبط با دوچرخه
- برگزاری کارگاه های آموزشی و راهبری فرهنگ سازی دوچرخه سواری و پیاده روی
- طراحی کمپین های پیشبری توسعه دوچرخه سواری و پیاده روی
- مطالعات و طراحی و ایمن سازی تردد عابرین پیاده