فرهنگ‌سازی ترافیک

فرهنگ‌سازی ترافیک
- مطالعات آمایش (سرزمین، منطقه، استان)
- مدل‌سازی و برآورد جمعیت و اشتغال
- امکان‌سنجی و اثرسنجی طرح‌های تغییر و توسعه کاربری زمین