فرودگاه

فرودگاه
طراحی مسیر، طراحی و بهسازی و روسازی باند فرودگاه
ساماندهی پارکینگ، سیستم های حمل و نقل همگانی و ... در فرودگاه
طراحی تاسیسات، مطالعات هیدرولوژی و ...
ساماندهی و اطلاع رسانی تردد عابرین پیاده
طراحی معماری و سازه بخش های مختلف مجتمع فرودگاهی
امکان سنجی و اثربخشی بهره برداری از سامانه های هوشمند ( ITS ) در حمل و نقل همگانی