فرودگاه
- طراحی مسیر، طراحی و بهسازی و روسازی باند فرودگاه
- ساماندهی پارکینگ، سیستم های حمل و نقل همگانی و ... در فرودگاه
- طراحی تاسیسات، مطالعات هیدرولوژی و ...
- ساماندهی و اطلاع رسانی تردد عابرین پیاده
- طراحی معماری و سازه بخش های مختلف مجتمع فرودگاهی
- امکان سنجی و اثربخشی بهره برداری از سامانه های هوشمند ( ITS ) در حمل و نقل همگانی