محیط زیست، اقتصاد، انرژی و حمل و نقل

محیط زیست، اقتصاد، انرژی و حمل و نقل
-  ارزیابی و اثرسنجی زیست‌ محیطی، اقتصادی، اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های حمل و نقل و راه
- بهینه‌سازی مصرف انرژی در حمل و نقل
- طرح های توجیه فنی و اقتصادی