محیط زیست، اقتصاد، انرژی و حمل و نقل

محیط زیست، اقتصاد، انرژی و حمل و نقل
  • ارزیابی و اثرسنجی زیست‌ محیطی، اقتصادی، اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های حمل و نقل و راه
  • بهینه‌سازی مصرف انرژی در حمل و نقل
  • طرح های توجیه فنی و اقتصادی