مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک
  • امکان‌سنجی و اثرسنجی بهره‌برداری از سامانه‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)
  • ساماندهی حمل و نقل و ترافیک، مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار و کالا
  • ساماندهی بافت مرکزی شهرها، مدیریت ترافیک
  • طراحی و اصلاح هندسی تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح
  • امکان سنجی و اثرسنجی ترافیکی احداث کاربری‌های عمده جاذب و تولیدکننده سفر