مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک
-  امکان‌سنجی و اثرسنجی بهره‌برداری از سامانه‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)
- ساماندهی حمل و نقل و ترافیک، مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار و کالا
- ساماندهی بافت مرکزی شهرها، مدیریت ترافیک
- طراحی و اصلاح هندسی تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح
- امکان سنجی و اثرسنجی ترافیکی احداث کاربری‌های عمده جاذب و تولیدکننده سفر