مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک


امکان‌سنجی و اثرسنجی بهره‌برداری از سامانه‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)
ساماندهی حمل و نقل و ترافیک، مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار و کالا
ساماندهی بافت مرکزی شهرها، مدیریت ترافیک
طراحی و اصلاح هندسی تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح
امکان سنجی و اثرسنجی ترافیکی احداث کاربری‌های عمده جاذب و تولیدکننده سفر