مهندسی معماری

مهندسی معماری
- مطالعات بهسازی پارکینگ طبقاتی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد

- مطالعات پروژه بهسازی ساختمان‌های مأمورسرا و طراحی فضاهای جنبی فرودگاه نوشهر

مسقف‌سازی پایانه تاکسی ایستگاه مترو شهر ری 

پروژه بازسازی مجتمع تجاری و اداری آریاشهر 

طراحی نمای پروژه مسکونی ولنجک

طراحی سردر ورودی مجتمع آمو.زشی-پرورشی دکتر شریعتی