مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل

مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل

مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل


طرح‌های جامع حمل و نقل (بار و مسافر)
مدلسازی و پیش‌بینی تقاضای سفر
امکان‌سنجی و ارزیابی زیرساخت‌های حمل و نقل
مدیریت سیستم و تقاضای حمل و نقل
مطالعات لجستیک حمل و نقل