مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل

مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل
- طرح‌های جامع حمل و نقل (بار و مسافر)
- مدلسازی و پیش‌بینی تقاضای سفر
- امکان‌سنجی و ارزیابی زیرساخت‌های حمل و نقل
- مدیریت سیستم و تقاضای حمل و نقل
- مطالعات لجستیک حمل و نقل