مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل

مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل
  • طرح‌های جامع حمل و نقل (بار و مسافر)
  • مدلسازی و پیش‌بینی تقاضای سفر
  • امکان‌سنجی و ارزیابی زیرساخت‌های حمل و نقل
  • مدیریت سیستم و تقاضای حمل و نقل
  • مطالعات لجستیک حمل و نقل