نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرا
- نظارت بر طرح‌های مطالعاتی – اجرایی حمل و نقل
- نظارت عالیه و کارگاهی پروژه‌های راهسازی