کاربری زمین، جمعیت و اشتغال

کاربری زمین، جمعیت و اشتغال
  • مطالعات آمایش (سرزمین، منطقه، استان)
  • مدل‌سازی و برآورد جمعیت و اشتغال
  • امکان‌سنجی و اثرسنجی طرح‌های تغییر و توسعه کاربری زمین