کاربری زمین، جمعیت و اشتغال

کاربری زمین، جمعیت و اشتغال
- مطالعات آمایش (سرزمین، منطقه، استان)
- مدل‌سازی و برآورد جمعیت و اشتغال
- امکان‌سنجی و اثرسنجی طرح‌های تغییر و توسعه کاربری زمین