حمل و نقل همگانی

حمل و نقل همگانی
  • طراحی سیستم‌های یکپارچه حمل و نقل همگانی
  • امکان‌سنجی طرح‌های حمل و نقل همگانی (اتوبوس، تاکسی، ریلی)
  • طراحی شبکه اتوبوس‌ تندرو (BRT)
  • امکان‌سنجی و طراحی سیستم‌های حمل و نقل ریلی
  • ساماندهی و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های حمل و نقل همگانی موجود