استراتژی

رهیافت در راستای هدف توسعه پایدار، همواره تلاش دارد نتایجی کاربردی و علمی و قابل اجرا در کنار مباحث تئوریک و آکادمیک ارائه نماید و مجموعه ای کاملاً عمل گرا و نتیجه محوری می باشد.