اصول ارزش

احترام و اعتقاد به اصول انسانی و اخلاقی نوآوری و اعتقاد به استفاده از روشهای علمی و فن آوری های روز خلاقیت و کیفیت به عنوان عنصر کلیدی ایجاد تمایز ارزش آفرینی و تعهد به جامعه احترام به حقوق کارفرمایان اعتقاد به سرمایه ی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه و عامل اصلی رشد و تعالی سازمان